Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamila Szejnoch, ul. Cicha 1/21, 00-353 Warszawa
2. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się pod adresem email: Kamillas1@o2.pl
3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie usług drogą elektroniczną polegające na przesyłaniu newslettera przez Administratora
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
5. Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 lub do czasu wycofania zgody.
6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.